ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน 62 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน 62 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
7.คู่มือขั้นตอนการแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
6.คู่มือขั้นตอนการแจ้งซ่อมประปา [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
5.คู่มือการชำระภาษี (กองคลัง อบต.หนองพระ) [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
4.คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองพระ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
3.คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
2.คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
1.คู่มือการเขียนหนังสือราชการ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการจัดการความรู้ (Knoeledge Managemen - KM) [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
คำสั่งที่ 491/2561 เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2      3